Pages Menu
Categories Menu

Privacyverklaring

VanRosmalenHR, gevestigd aan de Voorburgstraat 48, 3634AW Loenersloot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: info@vanrosmalenhr.nl of +31655754562

D. Klop is de Functionaris Gegevensbescherming van VanRosmalenHR. Zij is te bereiken via
info@vanrosmalenhr.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
VanRosmalenHR verwerkt je persoonsgegevens doordat jij of je werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
VanRosmalenHR verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras (o.a. zichtbaar via foto’s bijvoorbeeld op je cv)
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
VanRosmalenHR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
– Overige werkzaamheden waaronder salaris controle, loonbelasting etc.
VanRosmalenHR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte of identificatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
VanRosmalenHR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VanRosmalenHR) tussen zit. VanRosmalenHR gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: o.a. Hostnet, Exact, Cloud, div. arbodiensten, en systemen via klanten. VanRosmalenHR wordt ingehuurd door werkgevers om HR werkzaamheden uit te voeren en advies te geven. Vanuit dit oogpunt is VanRosmalenHR kritisch op het verwerken van gegevens maar wanneer nodig voor het afhandelen van de werkzaamheden zal dit worden toegepast. Voor bijvoorbeeld een ziekmelding zijn gegevens noodzakelijk om de melding te verwerken. Voor het betalen van salarissen idem dito, voor het aanmelden bij een pensioenmaatschappij idem dito etc.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
VanRosmalenHR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Bewaartermijn voor Personalia, Adres etc. max. 1 jaar. Voor recruitment geldt dat 4 weken na sluiting van de vacature de cv’s worden verwijderd tenzij de kandidaat heeft aangegeven langer in file te willen blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden:
VanRosmalenHR verkoopt jouw gegevens absoluut niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (of je werkgever) om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VanRosmalenHR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
VanRosmalenHR gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VanRosmalenHR en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanrosmalenhr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VanRosmalenHR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
VanRosmalenHR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, schroom niet en neem dan contact op met info@vanrosmalenhr.nl